21 dager for lykke – dag 4 av 21

Da4 4! Woop woops 🙂

Hva syns du om deg selv? Føler du deg verdifull? Føler du deg elskverdig? Jeg håper du gjør det, og om du gjør det eller ikke vil det ikke skade å forsterke følelsen. For at andre skal kunne akseptere og elske deg, må du elske og akseptere deg selv først. Når du føler deg bra med deg selv, klarer du å gi mer til andre også. Pluss at det vil motivere deg og få deg til å føle deg friskere.

En ting som er viktig for lykke er å elske seg selv. Og det er teknikken vi skal jobbe på i dag, hvis det er noe du tenker du trenger å jobbe mer med, kan du gjøre det så ofte du vil.
Hver gang du går forbi et speil, stopp opp og se på deg selv, fortell deg selv hva du elsker med deg selv, hvorfor du er verdifull, hvorfor du aksepterer deg selv. Hvis det føles for kleint å si det høyt, kan du bare si det inni deg såklart. Men jeg tror du får best effekt om du sier det høyt. Du kan si “Jeg elsker deg”, “Du er verdifull”, “Noen elsker deg”, “Du er utrolig” etc – bare se om du kan finne ord som ressonerer med deg selv og bruk de 🙂

Så prøv dette i dag og se hvordan det føles, hvis du liker det og føler en forskjell, eller du får nytte av det, så gjør det så ofte mulig, kanskje hver morgen når du ser deg i speilet, og på kvelden før du legger deg. Det vil gi deg en god start på dagen 🙂

i-1

 

Dagens oppgaver er:

1 . Skriv ned minst 5 ting i livet ditt du er takknemlig for, eller glad for

. Og virkelig kjenn på takknemliggheten, kjenn på gleden innenfra. Hvis du ikke kan finne 5 ting, prøv å i allefall finne 1, det er helt sikkert minst 1 ting du kan være takknemlig for, det kan jeg garantere. Og hvis du finner flere enn 5 er det enda bedre! Bare prøv og se, det vil gjøre deg mer lykkelig.

Og jo tidligere på dagen du gjør det, jo bedre er det.

2.Fortell deg selv i speilet hvorfor du elsker og aksepterer deg selv.

Det var alt for i dag. Lykke til, og hvis du har spørsmål kan du nå meg på epost kathrine@levlykkelig.no eller via min facebook page her: Lev Lykkelig – Live Happily

Dagens video finner du her:

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude #takknemlighet #glede #lovenomtiltrekning #loa

logo_wider

21 days for happiness – day 4 of 21

Day 4! Woop woops 🙂

 

What do you think of yourself? Do you feel worthy? Do you feel loveable? I hope you do, even if you do or you don’t it will not hurt to amplify this. For others to accept and love you, you have to love and accept yourself first. When you feel good about yourself, you are able to give more to others too. Plus it will motivate you and make you feel healthier.

One thing that is important for happiness is self love. And thats the technique we will be working on today, if thats something you need to work more on you can use this as often as you like.
Whenever you pass a mirror, stop and look at yourself, tell yourself what you love about yourself, why you are worthy, why you accept yourself. If it feels too awkward to say out loud, you can just do it quietly of course. But I believe the effect will be best if you do it out loud. You can say: “I love you” , “You are worthy”, “Someone loves you”, “you are magnificent” etc – just see if you can find words that ressonate with yourself and use those 🙂

So try this today and see how it feels, and if you like it and feel a difference, or that you have use of it, then do it as often as possible, maybe every morning when you look in the mirror, and at night before you go to bed. It will give you a good start of the day 🙂

i

Today’s tasks are:

1. Write down minimum 5 things in your life that you are grateful for, or happy about.

And really feel the gratitude, feel the happiness within. If you can’t find 5 things, try to at least find 1, there is at least 1 thing you can be grateful for, I guarantee you. And if you find more than 5 that’s even better! Just try and see, it will make you happier.

And the earlier in the day you do it, the better.

2. Tell yourself in the mirror why you love and accept yourself 🙂 ❤

Alright, thats it for today. Good luck, and if you have any questions you can reach me on email kathrine@levlykkelig.no or via my facebook page right here. Lev Lykkelig – Live Happily

Todays video is right here:

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

21 dager for lykke – dag 3 av 21

 

Da er vi allerede på dag 3 av 21 – bare hold ut, hver dag blir bedre 😀

Hvor ofte sier du takk? Gjør du det av vane, eller mener du det virkelig når du gjør det? Ubevisst sier de fleste takk ganske ofte, i butikken, takk for mat osv, som selvfølgelig er supert. MEN – mener du det virkelig når du sier takk? Jeg vil at du skal fokusere litt ekstra på det idag.

Det er viktig at den personen du takker virkelig føler at du mener det. Kan du smile samtidig som du sier takk på telefonen f.eks? Jeg tipper at den du snakker med merker at du smiler mens du sier takk, fordi det føles mer som at du faktisk mener det.

Det er mange grunner til at å si takk er viktig, en av dem er å vise andre mennesker at du er takknemlig for dem, noe de sa eller gjorde, noe de ga deg, det kan være så mye. Og for at universet  skal forstå at du er takknemlig, må du si takk så mange ganger du kan. Programmer hjernen din til å bli takknemlig ved å si det mange, mange ganger. I dag skal vi øve ved å si takk 111 ganger. Det er lenge nok til å programmere hjernen din litt.

Du vil føle deg bedre, andre vil føle seg bedre, og universet vil gi deg mye mer av det du ønsker deg, fordi det skjønner at du er takknemlig. Loven om tiltrekning er ganske kul sånn 😀111-1

Prøv å si takk mens du pusser tennene (du kan si det inni deg ;)), eller samtidig som du tar ut søppel, vasker kopper, venter på rødt lys etc. Se om du kan finne en tid som passer for deg til å gjøre det til en slags takke-vane. Gjør så dette hver dag, og se livet ditt forandre seg gradvis.

Det er best å ikke telle dine takk, for da vil du fokusere på tellingen istedet for den faktiske meningen med ordene dine 😉 Det nøyaktige antall ganger du sier det er ikke så farlig, bare si det masse!

Så når du kan i dag si takk mange ganger! 😀

Dagens oppgaver er:

1 . Skriv ned minst 5 ting i livet ditt du er takknemlig for, eller glad for

. Og virkelig kjenn på takknemliggheten, kjenn på gleden innenfra. Hvis du ikke kan finne 5 ting, prøv å i allefall finne 1, det er helt sikkert minst 1 ting du kan være takknemlig for, det kan jeg garantere. Og hvis du finner flere enn 5 er det enda bedre! Bare prøv og se, det vil gjøre deg mer lykkelig.

Og jo tidligere på dagen du gjør det, jo bedre er det.

2. Si takk, mange mange ganger i dag, og gjør det senere også. Jo mer du bruker disse triksene, jo raskere vil livet ditt forandre seg til det bedre, til det du virkelig ønsker i livet.

Det var alt for i dag. Lykke til, og hvis du har spørsmål kan du nå meg på epost kathrine@levlykkelig.no eller via min facebook page her: Lev Lykkelig – Live Happily

Dagens video finner du her:

 

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude #takknemlighet #glede #lovenomtiltrekning #loa

logo_wider

21 days for happiness – day 3 of 21

So we are already on day 3 of 21 – hang in there, every day is getting better 😀

How often do you say thank you? Do you just do so on habit or do you really mean it when you do? Unconsiously  we say thank you alot, at the store, thanks for dinner etc, which of course is great. BUT – do you really mean it when you say thank you? I want you to focus an extra bit on that today.

It’s important that the person you are saying thank you to really get the feeling you mean it. Can you try to smile while you say thank you on the phone for instance? I bet the one you talk with will notice that you are smiling while saying thank you, because it feels more like you actually mean it.

There are many reasons why saying thank you is important, one of them is to show other people that you are grateful for them, something they did or said, something they gave you, it can be so much. And for the universe to understand that you are grateful, you need to say thank you for as many things you can. Wire your brain to be thankful by saying it many many times. Today we are going to practice saying thank you 111 times. Thats just long enough for it to wire itself into your brain.

You will feel better, others will feel better, and the universe will provide you with more of what you want, because it knows that you are grateful. The law of attraction is cool that way 😀

Try to say thank you while you brush your teeth (you can say it quietly ;)), or while taking out the garbage, while doing dishes, while waiting on a red light. See if you can find a time it fits for you to make a sort of thank you habit. Then do this every day and see your life changing right in front of you.

Its best not to count your thank you’s, because then you will be focusing on counting insttead of actually the meaning of your words 😉  It doesn’t really matter the exact number you say it, but just say it alot!

So whenever you can today, say thank you many times! 😀111.png

Today’s tasks are:

1. Write down minimum 5 things in your life that you are grateful for, or happy about.

And really feel the gratitude, feel the happiness within. If you can’t find 5 things, try to at least find 1, there is at least 1 thing you can be grateful for, I guarantee you. And if you find more than 5 that’s even better! Just try and see, it will make you happier.

And the earlier in the day you do it, the better.

2. Say thank you, many many times today, and keep doing this later as well. The more you use these tricks, the quicker your life will change for the better, for what you are really wanting out of life.

Alright, thats it for today. Good luck, and if you have any questions you can reach me on email kathrine@levlykkelig.no or via my facebook page right here. Lev Lykkelig – Live Happily

Todays video is right here:

 

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

21 dager for lykke – dag 2 av 21

Så hvordan var din første dag? Annerledes tenker jeg 🙂 Men håper du hadde det litt gøy 🙂

De fleste av oss er vant til å klage, og vi fokuserer mye på de negative tingene i våre liv. Selv kun en dag hvor du starter med takknemlighet kan få deg til å føle en forandring.
Og hvis du opplever at du har en forferdelig dag, eller noe fælt skjer med deg, kan du se tilbake i notatboken din, eller hvor du nå har skrevet takknemlighetslisten din, og finne tilbake til de gode tingene igjen.

I dag vil jeg snakke litt om det å smile, et smil kan gjøre mer enn du tror. Det kan forandre en persons dag fullstendig. Jeg hørte en historie om en mann som smilte til alle de fremmede han kjørte forbi, bare fordi han hadde lyst. Og han reddet visstnok en kvinnes liv, hun hadde planer om å avslutte livet sitt den dagen, men det smilet fra en fremmed fikk henne til å tenke seg om to ganger, og innså at noen sikkert bryr seg om henne. Og det er alltid sånn, det er ALLTID noen, minst en person som bryr seg om deg, uansett hvor alene du føler deg, uansett hvor mye du føler andre mennesker hate deg. Det er minst en person som bryr seg om deg, jeg lover.
Du kan også regne med meg, jeg bryr meg om deg! Du er aldri alene 🙂

Et smil kan forandre dagen din, bare prøv å være sint og smile samtidig. 😉 Jeg vedder på at det klarer du ikke! 😀 Det er nærmest umulig, bare prøv, neste gang du har en følelse du ikke ønsker å ha, prøv å smile, det kan faktisk hjelpe 🙂

Et smil smitter, hvis du smiler til noen, er det store sjanser for at de senderr det videre, det kan forårske en nesten dominoeffekt, jeg bare syns jeg ser dominoene av smil falle 🙂 En etter en sprer smilene seg.

Så når du enn kan i dag, SMIL! 😀

 

Dagens oppgaver er:

1 . Skriv ned minst 5 ting i livet ditt du er takknemlig for, eller glad for
. Og virkelig kjenn på takknemliggheten, kjenn på gleden innenfra. Hvis du ikke kan finne 5 ting, prøv å i allefall finne 1, det er helt sikkert minst 1 ting du kan være takknemlig for, det kan jeg garantere. Og hvis du finner flere enn 5 er det enda bedre! Bare prøv og se, det vil gjøre deg mer lykkelig.

Og jo tidligere på dagen du gjør det, jo bedre er det.

 

2. Smil til en fremmed (eller noen du kjenner, det viktigste er; spre smilet ditt over alt) 🙂 😀 ❤

day2of21norsk

Det var alt for i dag. Lykke til, og hvis du har spørsmål kan du nå meg på epost kathrine@levlykkelig.no eller via min facebook page her: Lev Lykkelig – Live Happily

Dagens video finner du her:

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

21 days for happiness – day 2 of 21

So how was your first day? Different I bet 🙂 But fun I hope 🙂
Most of us are so used to just complaining, and we focus a lot on the negative things in our lives. Even just a day started with gratitude can make you feel a change.
And if you find yourself having a horrible day, or something bad happens to you, you can look back into your notepad, or wherever you have written your gratitude list, and find the good things again.

Today I’m gonna talk about smiling a bit, a smile can do more than you imagine. It can change a persons day, I heard a story about a man that smiled at all strangers that he drove by, just because. And apparently he saved a woman’s life, because she had plans on ending her life that day, but the smile from that stranger made her think twice, and realize that someone probably cares about her. And its always that way, there is ALWAYS someone, at least one person that cares about you, no matter how alone you feel, no matter how badly you feel others are hating you. There is at least one person that cares about you, I promise. And you can also count me in, I care about you! You are never alone 🙂

A smile can change your day, just try to be mad and smile at the same time. 😉 I bet you can’t! 😀 Its close to impossible, maybe try that, next time you are having a feeling you don’t want to have, try to smile, it might actually help 🙂

A smile is contagious, if you smile to someone, chances are they will pass it on further, it can cause sort of a ripple effect of smiles. I can just picture dominoes of smiles falling 🙂 One after the other.

So whenever you can today, SMILE! 😀

Today’s tasks are:

1. Write down minimum 5 things in your life that you are grateful for, or happy about.
And really feel the gratitude, feel the happiness within. If you can’t find 5 things, try to at least find 1, there is at least 1 thing you can be grateful for, I guarantee you. And if you find more than 5 that’s even better! Just try and see, it will make you happier.

And the earlier in the day you do it, the better.

2. Smile at a stranger (or someone you know, most important, spread your smile all over the place) 🙂 😀 ❤

day2of21

 

Alright, thats it for today. Good luck, and if you have any questions you can reach me on email kathrine@levlykkelig.no or via my facebook page right here. Lev Lykkelig – Live Happily

Todays video is right here:

 

 

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

21 dager for lykke – dag 1 av 21

Er du klar for å løfte tilværelsen?! Finn klar en notatbok og bli med meg 😀

Jeg tror det er viktig i livet å finne positive ting, istedet for å fokusere på det negative. For å få utnyttet det største potensialet i livene våre tror jeg vi behøver å føle takknemlighet for det vi allerede har, og jobbe litt for å virkelig føle takknemligheten.

For eksempel, hvis du klager over helsen din, vil du få mere av dårlig helse, du har nok sett det, de som alltid er syk snakker også om det, og det blir bare verre og verre. Det samme med penger, hvis du klager over mangelen på penger, så er det akkurat det du vil få, mer mangel på penger. Universet hører at du klager på det,, og merker hva du fokuserer på, og gir deg derfor merr av det, det er loven om tiltrekning. Loven om tiltrekning gir deg akkurat hva du spør om, alltid, uten unntak. Jeg vet det er vanskelig å tro på, eller å høre, men prøv å endre tankegangen din en liten stund, og se etter om livet ditt endrer seg, det vil kreve litt, men jeg lover det vil virke! Det virker alltid, du bare må virkelig tro på det og jobbe for det. Og det er ikke så hardt arbeid når du blir vant med det, det er gøy, og du vil elske det, og du vil elske de forandringene du ser, og du vil sannsynligvis føle deg mer lykkelig også 🙂

Så idag starter vi, dette er den første dagen i resten av ditt liv, og hvis du virkelig følger mitt lille eksperiment, og går inn for det, vil du sannsynligvis begynne å føle deg mer lykkelig på innsiden, og faktisk begynne å se deler av livet ditt forbedre seg 🙂

Dagens oppgaver er:

  1. Skriv ned minst 5 ting i livet ditt du er takknemlig for, eller glad for16112813_10154784065362209_3465156266593096168_o. Og virkelig kjenn på takknemliggheten, kjenn på gleden innenfra. Hvis du ikke kan finne 5 ting, prøv å i allefall finne 1, det er helt sikkert minst 1 ting du kan være takknemlig for, det kan jeg garantere. Og hvis du finner flere enn 5 er det enda bedre! Bare prøv og se, det vil gjøre deg mer lykkelig.

    Og jo tidligere på dagen du gjør det, jo bedre er det.

  2. Skriv ned en topp 10 ønskeliste til universet, denne skal vi bruke senere, så bare ha den med deg.

    Det kan være materielle ting, eller det kan være ting du ønsker å endre innenfra, med venner eller familie o.l. Det kan være lite eller stort, du kan ønske deg en kopp kaffe, en bil, en perfekt partner eller et nytt kjøleskap. Samme hva det er, bare finn 10 ting du virkelig ønsker deg, og skriv de ned på et ark.

Det var alt for i dag. Lykke til, og hvis du har spørsmål kan du nå meg på epost kathrine@levlykkelig.no eller via min facebook page her: Lev Lykkelig – Live Happily

Her er dagens video:

 

 

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

21 days for happiness – day 1 of 21

Are you ready to uplift your life! Have a notepad ready and join me 😀

I think its important in life to find positive things, instead of focusing on the negatives. In order to get the most potential out of our lives I think we need to feel grateful for what we already have, and make an effort to really feel the gratitude.

For instance, if you complain about your health, you will be getting more bad health, you have seen it, people that are always sick always talk about it too, and it just gets worse and worse. Same about money, if you complain about the lack of money, that’s exactly what you will be getting, more lack of money. The  universe hears you complain about it, and notice that’s what you are focusing on, and therefore gives you more of that, its the law of attraction. The law of attraction gives you exactly what you ask for, always, without exception. I know its hard to believe, or hear, but just try to change your mindset for a while, and see if your life changes, it will take some effort, but I promise it will work! It always works, you just really, really need to believe it and work for it. And the work isn’t hard at all when you finally really get at it, its fun, and you will love it, and you will love the changes you see, and then you will probably feel happier too 🙂

So today we start, this is the first day of the rest of your life, and if you really follow my little experiment, and fully commit, you will probably start feeling happier inside, and actually start seeing parts of your life improve 🙂

 

Today’s tasks are:

1. Write down minimum 5 things in your life that you are grateful for, or happy about.16112813_10154784065362209_3465156266593096168_o And really feel the gratitude, feel the happiness within. If you can’t find 5 things, try to at least find 1, there is at least 1 thing you can be grateful for, I guarantee you. And if you find more than 5 that’s even better! Just try and see, it will make you happier.
And the earlier in the day you do it, the better.

2. Write down a top 10 wishlist, this one you will be using later, so just keep it with you.
It can be material things, or things you want to change within, with friends or family or whatever. It can be big or small, you can wish for a cup of coffee, a car, a perfect partner, a new fridge. Whatever it is, just find 10 things you really wish for and put them down on a piece of paper.

Alright, thats it for today. Good luck, and if you have any questions you can reach me on email kathrine@levlykkelig.no or via my facebook page right here. Lev Lykkelig – Live Happily

Todays video is right here:

 

#lovewins #lawofattraction #thankful #gratitude

logo_wider

Lev Lykkelig Live Happily